Firma Markiewicz-Kranz istnieje od 2005 roku, zajmuje si? g?ównie produkcj? podk?adów s?omianych, stroików okoliczno?ciowych oraz prowadzi sprzeda? ?y?ki i w?ókna technicznego. Wspó?pracujemy z wieloma kontrahentami z Polski, Niemiec i Holandii.Nasze wyroby cechuje wysoka jako?? i atrakcyjne ceny.


Oferujemy:
- Podk?ady s?omiane
- ?y?ki
- W?ókno techniczne
- Fliselina
- Stroiki okoliczno?ciowe
Zapraszamy do wspó?pracy!